تبلیغات
recycle - خاک


باز یافت مواد , جلو گیری از اتلاف سرمایه های ملی . مشاركت مردمی ضامن حفظ و بقا’ محیط زیست
درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

خاک

نوشته شده توسط:شادی
سه شنبه 12 خرداد 1388-09:03

تعریف خاک:

خاک محیطی طبیعی است جهت حفظ ورشد نباتات .این مهمترین تعریفی است که از ابتدا درباره خاک موجود است .

بعدها با ایجاد شهرها اهمیت خاک به عنوان شالوده ی  راهها وساختمان ها از دید گاه مهندسی شناخته شد.

خاک از دیدگاه مهندسی  صرفا مخلوطی از سنگهای هوادیده قسمت فوقانی پوسته زمین یا رگولیت است.

در اواخر قرن 19 تعریف جامع تری از خاک ارائه شد که خاک را به منزله ی یک توده طبیعی متشکل تعریف میکند.

هر خاکی دارای مورفولوژی ویژه ای است که نتیجه ی ترکیب به خصوصی از مواد اولیه  اقلیم  وموجودات زنده شامل گیاهان و جانوران زمان می شود.

خاک حاصل تحول بوده ودر طول زمان تغییر میکند .لذا در تعریف خاک خصوصیات تحول پذیری گنجانده میشود.

خاک نتیجه ی اثرات عوامل ژنتیکی ومحیطی نظیر اقلیم ,اثرات درجه حرارت در رطوبت ,ماکرو ومیکرو ارگانیسم ها وتوپو گرافی درطول زمان بر روی مواد معدنی ناپیوسته قشر سطحی پوسته زمین است.

خاک از لحاظ بسیاری از خصوصیات فیزیکی ,شیمیایی,وبیولوژیکی با موادی که از ان ناشی گردیده متفاوت است

پروسه های تحول خاک:

 

خاک نتیجه تحولات بوده و هر یک دارای مجموعه ی خاصی از افق ها یا لایه های ژنتیکی میباشد.

پروسه های مهم خاک شناسی که منجر به تشکیل افق های ژنتیکی میشود عبارتند از:

پروسه های افزایش ,کاهش ,تغییرشکل وجابجایی است.

مثال:گیاهان وجانورانی که در خاک مستقر میشوند بعدها جزیی از مواد آلی خاک میشوند.

کربن موجود در مواد آلی در اثر تجزیه میکروبی به دی اکسید کربن تبدیل میشوند .

ازت مواد آلی از شکل آلی به معدنی تبدیل شده و سرانجام مواد آلی در اثر ابشویی وفعالیت موجودات خاک زی جا به جا میشوند.

مواد معدنی نیز تحت تاثیر پروسه های مشابهی تغییر شکل وتغییر مکان پیدا میکنند.

در خاکها مواد آلی هوازدگی پیدا میکنند وهمزمان با آن کانیهای ثانویه وسایر مواد معدنی با حلالیت های مختلف تشکیل شده واحتمالا از افقی به افق دیگر منتقل میگردد.

در مناطق مرطوب اب آبشویی پیدا میکند واملاح محلول از ان خارج میشوند .در بسیاری ازخاک های دیگر باد ,خاکستر آتشفشان یا رسوباتی که از نقاط مرتفع بالادست حمل شده به خاک اضافه میشود.

 

پیدایش افق در خاک:

سنگ بستر در اثر هوازدگی به مواد ناپیوسته وخردشده تبدیل میگرددکه به آن مواد مادری میگویند.هنگامی که مواد مادری در تماس با هوا قرار بگیرند ویا سایر شرایط رشدونمو فراهم گردد رویش گیاهان بر روی مواد اولیه آغاز گردیده و منجر به تجمع مواد آلی در خاک می شود .

باکتری ها وقارچ ها و سایر موجودات خاک زی با تغذیه بقایای آلی جامعه ی بیو لوژیکی خاک را به وجود می آورد .

همچنین با تجزیه شدن مواد آلی عناصر غذایی لازم برای سایر گیاهان در خاک ایجاد میگردد بدین ترتیب میکرو ارگانیسم ها و سایر جانوران خاک از بقایای آلی تغذیه میکنند خود نیز جزئی از کمپلکس آلی خاک را به وجود می آورند.

خاکی که در سطح به حد قابل توجهی ضخیم وتیره رنگ شد (به دلیل افزایش مواد آلی )به آن افق Aگویند.

بنابر این افق A افقی است که در نتیجه تحولات خاک ایجاد می شود این افق کم وبیش موازی سطح خاک می باشد که مشخصات آن کاملا متمایز از افق های مجاور است.

خاک هایی که دارای پوشش علوفه ای وچمنی هستند افق A آنها به دلیل وجود ریشه های فراوان و نسبتا عمیق ضخیم و تیره رنگ میباشند.

در حالی که در خاکهای جنگلی که مواد آلی صرفا در اثر ریزش برگ وچوب درختان جنگلی در سطح خاک به وجود می آید افق A نازک وتیره رنگ با محتوای فراوانی از مواد آلی تشکیل می گردد.

پروسه ای که منجر به تجمع مواد حمل شده از افقی به افق دیگر می گردد پدیده Elovation  نامیده میشود .

بنابراین پدیده ایلوویشن منجر به تشکیل افقی در زیر افق Aمی گردد که درآن ذرات کلوئیدی تجمع میابند به این افق, افق Bگفته می شود .

ذراتی که حمل میشوند ودر افق Bتجمع می یابند معمولا شامل :رس های معدنی ,مواد آلی ,اکسید های آهن وآلومینیوم می باشد.

 

در بسیاری از خاک هایی که دارای افق Aبه صورت نازک میباشند در زیر افق Aوروی افق B افق دیگری به وجود می اید که رنگش روشن تر و مواد آلی کمتری نسبت به A دارد .این افق معمولا به رنگ خاکستری است وبا حروف Eنشان داده میشود.افق Eافق آبشویی است.

 

افق Cبه افقی گفته میشود که خیلی کم تحت تاثیر پروسه های خاک سازی قرار دارد در نتیجه خصوصیات سایر افق ها در آن دیده نمیشود.معمولا افق Cشامل:رسوبات و مواد متلاشی شده سنگ بستر است .

به افق هایی که روی افق Cقرار گرفته است وحداکثر هوازدگی را پیدا کرده اند سولوم خاک گویند.

افق Rافق سنگ بستر است .

افق  Oنیزافقی است که در ان مواد الی تجمع یافته است میزان مواد معدنی این افق کم وغالبا خیلی کمتر از نصف وزن مواد موجود را تشکیل میدهد.

 علت تشکیل برخی از افقهای Oبالا بودن سطح آب زیرزمینی به مدت طولانی است درنتیجه به دلیل کمبود اکسیژن مواد الی تولید شده اکسیدنمی گرددودرخاک تجمع میگردد.

گاهی اوقات بعضی افق ها دارای خصوصیات یک افق ویک افق فرعی دیگرند .برای این نوع افق ها 2حرف ABکه در این حالت حرف اول نشان دهنده این است که این افق دارای خصوصیات بیشتر ومهمتری از Aوخصوصیات کمتری ازB میباشد .

تشخیص افق های فرعی:

برای تفکیک انواع مختلف افق های اصلی از حروف کوچک استفاده میشود که به صورت پسوند به حروف بزرگ اضافه میگردد.

 aمواد الی کاملا تجزیه شده (e,i)

 bافق ژنتیکی مدفون .

 cکانکرشن یا نودول های سخت مثل اهن, الومینیوم .منگنز یا تیتانیوم.

 eمواد الی با درجه تخریب ودرجه متوسط.

fخاک یخ زده .

 jگلی شدن شدید (احیای اهن یا مواد دیگر وایجاد رنگ خاکستری به علت زه کشی بد.

hتجمع ایلوویال مواد الی .

iمواد الی با درجه تجزیه وتخریب کم .

kتجمع کربنات .       mسیمانی شدن یا سخت شدن .       

n تجمع سدیم.

افقo تجمع موضعی ودرجای سزکویی اکسیدها.

pشخم یا سایرعوامل به هم خوردگی خاک.

qتجمع سیلسیوم .                rسنگ بسترنرم یا هوازده.   

sتجمع ایلوویال سزکویی اکسیدها ومواد الی.

tتجمع رس های سیلیکاته .                                

vپلینتایت یعنی مواد تحت الارضی غنی از اهن که در سیکل های متناوب خشک و مرطوب شدن سخت یا شبیه اجر می گردد.

wوجود رنگ یا ساختمان

xخصوصیات مراجی پن که شکننده ودارای وزن مخصوص ظاهری زیاد است.

yتجمع گچ.                        zتجمع املاح محلول تر از گچ.

علایمی که شامل  a ,e ,i ,k ,r ,s ,t ,wباشد باید در صورت به کار رفتن اول قید شود.

رده بندی خاک:

رده بندی ژنتیکی خاک برای اولین بار در حدود سال 1880توسط دانشمندروسی پیشنهاد گردید وبعدها توسط خاک شناسان اروپایی وامریکایی بسط داده شد .

اساس این رده بندی بر پایه مرفولوژی مشخص (شکل وساختمان)خاک که نتیجه ی تاثیرعوامل خاک ساز است استوار است.

از سال 1960به بعد سیستم رده بندی خاک یک سیستم جامع شدکه درسال 1975به نام تاکسونومی خاک به چاپ رسید.

تاکسونومی رده بندی موجودات است بر اساس روابط طبیعی انها.

در رده بندی تاکسونومی جمعا 10رده وجود دارد که اسم هر کدام از انها به حروف سول ختم میشود.

انتی سول ها:خاک های بسیار جوان هستند.

ورتی سول ها:خاک هایی هستند که دارای مقدارزیادی رس هستندکه به علت انقباض وانبساط متناوب کلوئید های رسی خاک به کلی زیرورو میگردد.

سبتی سول ها:خاک های جوانی هستندکه تشکیل افق های ژنتیکی در انها به تازگی شروع گردیده است.

آریدی سول ها:خاک های مناطق خشک میباشند.

مالی سول ها:خاک های چمنی با افق های سطحی ضخیم و تیره رنگ ونرم میباشند.

اسپودوسول ها:دارای افق اسپودیک هستند.(اسپودیک افق تجمع اکسید های ازاد اهن آلومینیوم ومواد آلی .)

آلفی سول ها:خاک هایی هستند که از پدالفرمشتق شده ودر نواحی مرطوب که آهک آنهاشسته وخارج گردیده است واحتمال تجمع آلومینیوم و آهن در افق تحتانی آنها وجود دارد یافت میشود.(fe,AL)

التی سول ها:خاک هایی که آبشویی به شدت در انها صورت گرفته است و مقدار کاتیون های بازی آنها کم است.

اکسی سول ها :خاک قرمز رنگ نواحی حاره و غنی از اکسید های آهن و آلومینیوم و رس میباشد.

هیستو سول ها:خاک های آلی هستند که منحصرا از انساج گیاهی تشکیل یافته اند.

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:شنبه 16 خرداد 1388 16:35

discount erectile dysfunction pills
سه شنبه 28 خرداد 1398 21:10
when does erectile dysfunction happen http://viagralim.us when does erectile dysfunction happen !
I really like reading a post that can make people think. Also, many thanks for permitting me to comment!
does viagra affect male fertility
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:36

It's an amazing article for all the internet people; they will obtain benefit from it I am sure.
lloyds pharmacy viagra over the counter
شنبه 18 خرداد 1398 13:22

You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe. At all times go after your heart.
http://sewingbymoonlight.com/2012/11/quilting-conundrum-solved/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 17:19
ロレックス 116261 デイトジャスト ターノグラフ PGコンビ シルバー メンズ_スーパーコピーブランド優良店
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 17:18
弊社は海外人気最高のスーパーコピーブランド 代引き専門店です。高品質のルイヴィトン コピー,シャネル コピー
personal injury lawyer Los Angeles
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 08:39
What does this mean? In the practical sense,
not much… but in the legal world, it works as a sort of
sleight-of-hand that protects Uber in the event of a lawsuit.
You see, under the law, employers are considered to be more responsible for the actions of their employees than they are for the actions of their independent contractors.

Uber has used this argument to protect itself against third party plaintiffs many times, including in a lawsuit filed by the family of a young girl who was
killed by an Uber driver while crossing the street.
If they can use that defense against an innocent child, you can bet they’ll use
it against you!
However, this issue is still a legally hazy one.
Strong legal precedent has not yet been established on this particular question, and different courts
have come to different conclusions. Right now, the status
quo seems to be that Uber drivers are considered employees in some areas, and independent contractors in others.

Regardless, you can be certain that if you were hit by an Uber
driver, the company will do what it can to avoid having to pay you
a dime. In these situations, a personal injury attorney is more important than ever, and one with experiences in Uber cases is a
definite plus. If you find yourself in an Uber accident, you should take the same steps
that you should take after any automobile accident.


These steps include protecting your own safety by getting out of the line of immediate danger and calling 911 if anyone has been injured, remaining at the scene and
sharing insurance information with any other drivers who were involved, calling the
police if the accident is serious, and reporting it
to your insurance company.
Where is the Achilles heel?
جمعه 13 مرداد 1396 09:52
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems as though you relied on the video to make your point.

You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
دوشنبه 9 مرداد 1396 17:41
Hello to every one, because I am genuinely keen of reading this webpage's post to be updated
daily. It carries nice stuff.
somberbottlenec91.snack.ws
یکشنبه 8 مرداد 1396 22:05
I blog frequently and I truly thank you for your information. This article has truly peaked my interest.
I am going to take a note of your site and keep checking
for new information about once a week. I subscribed to your RSS
feed too.
What causes painful Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 00:57
Very good article. I certainly love this site.
Continue the good work!
Can you get an operation to make you taller?
جمعه 6 مرداد 1396 20:29
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!
http://kandiaudette.snack.ws/hammer-toe-treatment-in-your-own-home.html
چهارشنبه 3 خرداد 1396 10:16
With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I've either authored myself or outsourced but it looks
like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off?
I'd certainly appreciate it.
bernamedell.wordpress.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 03:53
We're a bunch of volunteers and opening a new scheme
in our community. Your web site offered us with useful info to
work on. You've done a formidable task and our entire group shall be grateful to you.
manicure
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:10
Hey this is somewhat of off topic but I was wanting
to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 20:03
Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.

Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you
access consistently quickly.
موا عزیزی
شنبه 23 خرداد 1388 02:02
کاش میدانستم چیست ، آنچه از چشم توتا عمق وجودم جاریست!
تقدیم به مهندس خودم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر